Trang chủ  Hướng dẫn thủ tục hành chính  Giáo dục - Đào tạo
Tìm kiếm
  
 
Bộ máy tổ chức
 
Giáo dục đào tạo
Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục (TTHC - Mức độ 1)

TÊN THỦ TỤC: 8. Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục         

MÃ SỐ TTHC: 2-02-008

TRÌNH TỰ THỦ TỤC:

- UBND xã, phường lập biên bản về việc trường tiểu học vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Điều lệ trường tiểu học và có công văn đề nghị UBND Thị xã đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục nộp tại phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, xác minh trình UBND Thị xã  xem xét, quyết định.

(Trường hợp chưa Quyết định đình chỉ hoạt động trường tiểu học hoặc chưa cho phép đình chỉ hoạt động trường tiểu học, UBND Thị xã có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lại cho tổ chức hoặc cá nhân để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ)

HỒ SƠ:

- Các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng sau khi kiểm tra trường hoặc văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của trường.

- Văn bản do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

 * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

CƠ QUAN THỰC HIỆN:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Thị xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH : Quyết định hành chính

LỆ PHÍ: không

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Quyết định số 51/2007/QĐ–BGD & ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật giáo dục.

- Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn TP Hà Nội

Các bài khác